Pomiary elektryczne

Ustawa z dnia 07 lipca1994 r. ”Prawo budowlane” w artykule 62 pkt.1 nakłada obowiązek na właścicieli budynków lub zarządców przeprowadzania kontroli raz na 5 lat. Kontrolą powinny być objęte instalacje elektryczne. Nasza firma zapewnia usługi pomiarowe:

 • pomiar impedancji pętli zwarcia,
 • badanie wyłączników różnicowo-prądowych,
 • pomiar rezystancji izolacji,
 • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • pomiar rezystancji uziemień ochronnych,
 • niskonapięciowe pomiary rezystancji,
 • pomiar natężenia i równomierności oświetlenia,
 • sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych,
 • pomiar rezystancji podłóg i ścian,
 • sprawdzenie ochrony przez separację elektryczną,
 • badanie elektronarzędzi.
 • pomiar ochrony przeciwporażeniowej,
 • pomiar rezystancji izolacji obwodów,
 • pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych,
 • pomiar ciągłości PE i małych rezystancji,
 • pomiar rezystancji uziomów instalacji odgromowej,
 • pomiar ciągłości obwodów odgromowych.